Anasayfa
Hakkımızda
   Başkan
   Amacımız
   Kurullar
Röportajlar
   Röportajlar
   70 Yaş ve Üstü Röportajlar
Makaleler
Raporlar
Faaliyetlerimiz
Basın Açıklamaları
Basında Bilka
Köşe Yazıları
Fotoğraf Galerisi
İndirimli Kuruluşlar
Slaytlar
Linkler
İletişim


Başlangıç Sayfası Yap Başlangıç Sayfası Yap
Favorilere Ekle Sık Kullanılanlara Ekle
Özel Arama
Atölye Çalışması (Nazan Keleş)

Üyelerimize yönelik merkezimizde gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmamızda yönetim kurulu üyemiz Nazan Keleş (THY Yöneticisi)

- İlişki yönetimi
- Problemler ile başa çıkabilme
- Kriz yönetimi

konularında eğitim verdi. 


İlişki Yönetimi 

İlişki yönetimi ana olarak “başkalarının duygularını idare etme” becerisidir. 

İlişki yönetimini yapabilen kişiler;

etkileme, başkalarını geliştirme, yol gösterme yönleri kuvvetli olan,
çatışmayı yönetebilen, ekip çalışması ve işbirliği hususlarında başarılı olan, 

kişilerdir.

İlişkinin temeli bireylerin iletişim kurma, işbirliği yapma ve birbirine davranma tarzıdır. Bu nedenle karşımızdakine nasıl davrandığımız oldukça önemlidir. İşbirliği yapabildiğimiz, ilişki kurabildiğimiz kişilerin duygularını idare edebilmemiz daha kolaydır. 

Toplumun diğer bireyleriyle ilişkilerimizi dayandırabileceğimiz temel, onlara karşı geliştireceğimiz “kabul etme” felsefesidir. Kabullenme, insanların farklılıklarına hoşgörü gösterebilme, başkalarının nasıl olması gerektiğine dair taleplerimizi/beklentilerimizi kontrol edebilme, ilişkilerdeki “tatmin” (ve dolayısıyla huzur ve mutluluk) durumumuzu doğrudan etkiler. 

Bir ilişkide mutluluğu belirleyen neden, beklentilerimizin karşılanma düzeyidir. 

İlişkiye Bakış

İlişkilerde iki ana korku harekete geçer;

• Terk edilme korkusu (aynı zamanda diğerini kaybetme korkusudur)
• Kontrol edilme korkusu (kendini kaybetme korkusudur)

Bu iki korkuyu tetikleyecek davranış olan kontrol etme/edilme yerine, öğrenmeyi koymalıyız. Bireyler birbirlerinin farklılıklarını kontrol ederek karşısındakini kendisine (veya olmasını istediği modele) benzetmeye çalışmak yerine, taraflar arası farklılıklardan öğrenerek bu farklılıklara uygun davranışları geliştirmelidir. 

Problemli ilişkilerde çoğu zaman durumu içinden çıkılamaz hale getiren biz kendimiz oluruz. İlişkide, karşı taraftan olan beklentilerimizi yönetebilir ve karşımızdakine beklentilerimizin ne olduğuna, neden olduğuna dair geri beslemede bulunursak ilişkiyi daha yönetilebilir hale getirir, istemediğimiz sonuçları önleyebilme _veya kaçınılmazsa bu sonuçların olumsuz etkilerini minimize etme_ imkanına sahip oluruz.

İnsanlarla ilişkide bulunacaksak (ki kaçınılmazdır), şu iki kabulü göz ardı etmemeliyiz;

• Karşımıza çıkan her insan kendisini önemli hissetmek ve değerli görmek ister,
• Tüm insanlarda diğerleri tarafından onaylanma ve bu sebeple kendi kendisini onaylama arzusu vardır.Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Bu araştırmanın amacı, okula zorunlu başlama yaşının 72.aydan 60.aya indirilmesi, 8 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılarak 4+4+4 şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitime dönüştürülmesi ve ilk 4 yıldan sonra mesleki yönlendirme yapılabilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerin öğretmenler tarafından nasıl değerlendirdiğini belirlemektir.
Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik
Trafik düzeni bir medeniyetin dışarıdan görünüşüdür/aynasıdır. Bir ülkede veya bölgede insanın ne kadar saygıya değer olduğunu trafiğin işleyişiyle ölçmek mümkündür. 
Tıbbi Uygulama Hatası ve Komplikasyon Ayrımı
Sağlık toplumsal bir hak olmakla birlikte sadece sağlık çalışanları tarafından korunması gereken bir durum olarak değerlendirilmemelidir. 
Öğrenilmiş Doğum Korkuları
Korku, gelecekte olabileceğinden kaygı duyduğumuz olaylardır. Peki, hiç tecrübe etmediğimiz bir süreçle ilgili nasıl oluyor da korkuya kapılıyoruz.
Ortaçağ İslam Teolojisinde Kadın İmgesi
Genelde semavî dinlerin, özelde ise İslam dininin temel amacı, insana yüce Tanrının kutsal buyruklarını ulaştırmayı ve benimsetmeyi sağlamaktır. Bu ise onların, ırk, cins, renk, dil ve kültür farklılıklarına bakmaz
Aşkınlıktan Yüceliğe Tüketim
Postmodernizm çağında açığa çıktığı gibi modern ekonominin “ihtiyaç, üretim, tüketim" gibi bütün kavramları temelden maluldür. Bu illetin arkasında ise dayandığı dünyagörüşüne ilişkin meta-ekonomik bir büyük değişim yatmaktadır.
Bilmek Mi, Kendini Beğenmek Mi?
Bilme, bilgi edinme ihtiyacı, bir dürtü olarak insan doğasının derinlerinde yatar. Bu dürtünün ne denli güçlü olduğunu tinsel(manevî) tarihin her sayfası, özellikle onun bu güne değin oluşturulup dikilen gururlu binası açıkça gözler önüne serer.
Geleneğin Karikatürleşmesi: Bitkilerin Suyunu Çıkarmak*
Modernliğin yarattığı eski toprak özlemi (nostalji) bitkilere ve bitkisel tedavilere ilgiyi arttırdı. Tabiata dönmek istiyoruz ama yaya değil; modern tıbbi yöntemlerden ve ilaçlardan deva bulamadığımızda bitkilere sığınıyoruz.
Çevrenin Korunmasında Mahalli İdarelerin Rolü ve Önemi*
Çevre kavramı hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen kapsamı, boyutları ve çok ve büyük sorunları ile son derece önemli bir kavramdır.
 
Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış
Nesep olgusu tarih boyunca insanların ve hukukun çok büyük ilgi, merak ve kader çizgisinde bulunmuştur. Nesep ve aile kavramları aynı bütünün değişik yüzleridir. Biri diğerinden ayrı düşünülemez.
Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu Ve Cumhuriyet Döneminde Hâkim Ve Savcılığın Düzenlenmesi
Osmanlı İmparatorluğunda yargılama işleri kadı ismi verilen hâkimlerce görülürdü. Kadı, peygamber namına suçluyu cezalandıran ve suçsuzu ayırıp İslam hukukuyla hükmeden hâkim demektir. Bir manası da hüküm ve hâkim olup, esasen kat ve ayırma manalarına da gelir. Kadılar hem idari hem de yargı yetkilerine sahiptiler.
Çalışma Süreleri
1475 sayılı eski İş Yasasında “İş süresi”, 4857 sayılı yeni İş Yasasında “Çalışma süresi” olarak deyimlendirilen çalışma sürelerine ilişkin esaslara yer verilmiş, bunların uygulanma şekillerinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( ÇSGB ) tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikte düzenleneceği öngörülmüştür ( 4857 sayılı İşK. m.63 ).
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Türk Hukuku'nun Yaklaşımı
Sosyal bir kurum olan aile , medeni hukuk, tarih ve toplum bilim açısından, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklardan oluşan bütündür. Başlangıçta -teşkilatlanma ve korunma ihtiyaçları sebebiyle- çok geniş bir topluluğu ifade eden aile tarihi süreç içerisinde iktisadi ve sosyal gelişmeye de sıkı bir şekilde bağlı olarak -toplumların siyasi mahiyetlerindeki değişiklik, fertleri koruma fonksiyonunu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarına Yansıması
Bireyin biyolojik, iktisadi ve sosyal varlığı ile çok yakından ilgili olan aile hukuku, bütün dünyada ve Türkiye'de giderek eşler arası eşitliğin daha ağırlıklı olarak kabul edildiği bir hukuki yapılanma ve ilkesel değerlere yönelmiş bulunmaktadır.


Bilka - Bilge Kadın Araştırma Merkezi © 2008

Hazırlayan: Yıldırım Erdemli