Anasayfa
Hakkımızda
   Başkan
   Amacımız
   Kurullar
Röportajlar
   Röportajlar
   70 Yaş ve Üstü Röportajlar
Makaleler
Raporlar
Faaliyetlerimiz
Basın Açıklamaları
Basında Bilka
Köşe Yazıları
Fotoğraf Galerisi
İndirimli Kuruluşlar
Slaytlar
Linkler
İletişim


Başlangıç Sayfası Yap Başlangıç Sayfası Yap
Favorilere Ekle Sık Kullanılanlara Ekle
Özel Arama
İDSB'nin 2. Aile Çalıştayına Katıldık


 
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Kadın Aile ve Gençlik Komisyonu Aileye Bakış temalı I. Aile çalıştayında öne çıkan konulardan, Ailede; “Beni Kaybetmeden Biz Olmak”, “Haklar ve Sorumluluklar”, “Sınırların Bilinmesi”, “Ailede Sorun Çözme Becerisinin Geliştirilmesi” başlıkların daha kapsamlı değerlendirilmesi amacıyla planladığı “Aile İçin Değer” temalı II. Aile Çalıştayını gerçekleştirdi. 

Çalıştaya BİLKA yönetim kurulu üyemiz Nazan Keleş katıldı.

“Aile İçin Değer” başlıklı çalıştayda;
Beni kaybetmeden biz olmak,
Haklar ve Sorumluluklar,
Sınırların Bilinmesi,
Ailede sorun çözme sanatı,
Alt başlıkları çerçevesinde iki oturum gerçekleştirildi.

Çalıştayda aile birliğinin önemi, ailede özellikle kadının anne olarak rolünün önemi, islamda aile ve aile içerisinde bireylerin rolleri, toplumun tüm bireylerine ahlaki değerlerin öğretilmesi ve toplumsal düzeyde bunların muhafazası/sürdürülmesi hususunda ailenin önemi gibi pek çok önemli hususa değinildi.

Ailenin yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlar için bakım sağlama fonksiyonu dile getirilirken, ailede erkeğin ana ve tek görevinin bugün toplumda algılandığı gibi para kazanmak olmadığına, baba ve aile reisi olarak farklı görevleri olduğuna değinildi.

Eğitim sisteminde toplumsal ahlaki değerlerin öğretilmesine yönelik revizyonlar yapılması gerekliliği dile getirildi. Özellikle ev hanımlarımızın eğitilmesi, televizyon karşısında geçirilen sürelerin, izlenilen programların nitelik olarak değerlendirilmesinin önemine değinildi.

Ailede vakit geçirmenin aileye ve topluma sağlayacağı faydalar, ve bunun devlet veya yerel yönetimler eliyle sağlanabilmesine yönelik “aile merkezleri” gibi, alışveriş merkezlerine alternatif olacak, aile bireylerinin bir arada vakit geçirmelerine yardımcı olacak merkezlerin faaliyete geçmesi hususu görüşüldü.

Son yıllarda artan boşanmalara ve sebeplerine de değinilen çalıştayda, evliliklerin daha sağlam temellere sahip olabilmesi için gençlerimizin evlilik öncesinde eğitim alabilecekleri, evliliğe ve evlilik birliği içerisinde karşılaşılması muhtemel problemlere hazırlanmalarına yardımcı olabilecek eğitim merkezlerinin oluşturulması gündeme geldi. 

BİLKA olarak bizler de, toplumda sağlıklı bireylerin ancak aile birliği içerisinde yetişebileceğine, bu nedenle ailenin korunması hususunda azami çabanın gösterilmesi gerektiğine değindik. Aile birliği içerisinde eşlerin biribirilerine ve çocuğa karşı ana-baba olarak sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemini dile getirdik. Annelerin bilinçsizce izleyecekleri televizyon dizilerinin, onaylamadığımız hayatları evlatlarımızın gözünde normalleştireceğini, izlenen programlardaki gibi bir nesil yetiştirmek istemiyorsak ahlakımıza uygun olmayan programların seyredilmemesi gerektiğine dair görüşlerimizi ilettik. Ayrıca her bireyin mutlaka birbirinden farklı olduğuna ancak eşlerin aile birliği içerisinde farklılıkları kabullenmekle, hoşgörü gösterebilmekle birbirlerini onaylayacaklarını ve birbirlerinin tam anlamıyla (islamiyette tanımlandığı gibi) elbisesi olacaklarını, böylelikle sağlıklı bireyler yetiştirebileceklerini ifade ettik.


Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Bu araştırmanın amacı, okula zorunlu başlama yaşının 72.aydan 60.aya indirilmesi, 8 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılarak 4+4+4 şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitime dönüştürülmesi ve ilk 4 yıldan sonra mesleki yönlendirme yapılabilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerin öğretmenler tarafından nasıl değerlendirdiğini belirlemektir.
Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik
Trafik düzeni bir medeniyetin dışarıdan görünüşüdür/aynasıdır. Bir ülkede veya bölgede insanın ne kadar saygıya değer olduğunu trafiğin işleyişiyle ölçmek mümkündür. 
Tıbbi Uygulama Hatası ve Komplikasyon Ayrımı
Sağlık toplumsal bir hak olmakla birlikte sadece sağlık çalışanları tarafından korunması gereken bir durum olarak değerlendirilmemelidir. 
Öğrenilmiş Doğum Korkuları
Korku, gelecekte olabileceğinden kaygı duyduğumuz olaylardır. Peki, hiç tecrübe etmediğimiz bir süreçle ilgili nasıl oluyor da korkuya kapılıyoruz.
Ortaçağ İslam Teolojisinde Kadın İmgesi
Genelde semavî dinlerin, özelde ise İslam dininin temel amacı, insana yüce Tanrının kutsal buyruklarını ulaştırmayı ve benimsetmeyi sağlamaktır. Bu ise onların, ırk, cins, renk, dil ve kültür farklılıklarına bakmaz
Aşkınlıktan Yüceliğe Tüketim
Postmodernizm çağında açığa çıktığı gibi modern ekonominin “ihtiyaç, üretim, tüketim" gibi bütün kavramları temelden maluldür. Bu illetin arkasında ise dayandığı dünyagörüşüne ilişkin meta-ekonomik bir büyük değişim yatmaktadır.
Bilmek Mi, Kendini Beğenmek Mi?
Bilme, bilgi edinme ihtiyacı, bir dürtü olarak insan doğasının derinlerinde yatar. Bu dürtünün ne denli güçlü olduğunu tinsel(manevî) tarihin her sayfası, özellikle onun bu güne değin oluşturulup dikilen gururlu binası açıkça gözler önüne serer.
Geleneğin Karikatürleşmesi: Bitkilerin Suyunu Çıkarmak*
Modernliğin yarattığı eski toprak özlemi (nostalji) bitkilere ve bitkisel tedavilere ilgiyi arttırdı. Tabiata dönmek istiyoruz ama yaya değil; modern tıbbi yöntemlerden ve ilaçlardan deva bulamadığımızda bitkilere sığınıyoruz.
Çevrenin Korunmasında Mahalli İdarelerin Rolü ve Önemi*
Çevre kavramı hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen kapsamı, boyutları ve çok ve büyük sorunları ile son derece önemli bir kavramdır.
 
Nesep Hukuku ve Babalık Davalarına Tarihi Bir Bakış
Nesep olgusu tarih boyunca insanların ve hukukun çok büyük ilgi, merak ve kader çizgisinde bulunmuştur. Nesep ve aile kavramları aynı bütünün değişik yüzleridir. Biri diğerinden ayrı düşünülemez.
Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu Ve Cumhuriyet Döneminde Hâkim Ve Savcılığın Düzenlenmesi
Osmanlı İmparatorluğunda yargılama işleri kadı ismi verilen hâkimlerce görülürdü. Kadı, peygamber namına suçluyu cezalandıran ve suçsuzu ayırıp İslam hukukuyla hükmeden hâkim demektir. Bir manası da hüküm ve hâkim olup, esasen kat ve ayırma manalarına da gelir. Kadılar hem idari hem de yargı yetkilerine sahiptiler.
Çalışma Süreleri
1475 sayılı eski İş Yasasında “İş süresi”, 4857 sayılı yeni İş Yasasında “Çalışma süresi” olarak deyimlendirilen çalışma sürelerine ilişkin esaslara yer verilmiş, bunların uygulanma şekillerinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( ÇSGB ) tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikte düzenleneceği öngörülmüştür ( 4857 sayılı İşK. m.63 ).
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Türk Hukuku'nun Yaklaşımı
Sosyal bir kurum olan aile , medeni hukuk, tarih ve toplum bilim açısından, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklardan oluşan bütündür. Başlangıçta -teşkilatlanma ve korunma ihtiyaçları sebebiyle- çok geniş bir topluluğu ifade eden aile tarihi süreç içerisinde iktisadi ve sosyal gelişmeye de sıkı bir şekilde bağlı olarak -toplumların siyasi mahiyetlerindeki değişiklik, fertleri koruma fonksiyonunu
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarına Yansıması
Bireyin biyolojik, iktisadi ve sosyal varlığı ile çok yakından ilgili olan aile hukuku, bütün dünyada ve Türkiye'de giderek eşler arası eşitliğin daha ağırlıklı olarak kabul edildiği bir hukuki yapılanma ve ilkesel değerlere yönelmiş bulunmaktadır.


Bilka - Bilge Kadın Araştırma Merkezi © 2008

Hazırlayan: Yıldırım Erdemli